وظایف اداره رفاه

– شناسایی دانشجویان واجد شرایط متقاضی تسهیلات رفاهی.
– ثبت ، پردازش و تایید اطلاعات فردی و تحصیلی دانشجویان واجد شرایط در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان.
– ثبت الکترونیکی فرم ها و مدارک رفاهی دانشجویان متقاضی تسهیلات رفاهی.
– انجام امور مربوط  به بیمه سلامت دانشجویان متقاضی.
– انجام امور مربوط به بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل.
– انجام امور مربوط به کار دانشجویی.
– انجام امور هماهنگی ادارات آموزش و خدمات دانشجویی  دانشکده ها در ارتباط با اعطای تسهیلات رفاهی به دانشجویان واجد شرایط.

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.