اهم وظایف اداره خوابگاه ها

 
– شناسایی و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاه های دانشجویی.
– تهیه و تدوین فرم ها و جداول امتیاز بندی اسکان منطبق با موازین و ضوابط ابلاغ شده از سوی مراجع ذیربط.
– تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی مربوط به شرایط  ضوابط اسکان در خوابگاه های دانشجویی مطابق با اسناد بالا دستی.
– معرفی دانشجویان واجد شرایط اسکان به خوابگاه های دانشجویی.
– پایش امور تاسیساتی ، خدماتی و پشتیبانی خوابگاه های دانشجویی و تهیه گزارش های دوره ای جهت ارایه به مراجع ذیربط.
– نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران متولی امور خدماتی ، سرپرستی و تاسیساتی – پشتیبانی خوابگاه های دانشجویی.
– هماهنگی با حوزه های متولی امور فرهنگی ، فوق برنامه و مشاوره و . . . جهت برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی و توجیهی در خوابگاه های دانشجویی. 

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.