نام و نام خانوادگی: ام البنین نصرآبادی

سمت : کارشناس امور دانشجویی - شهریه

تلفن تماس: 5252

 


 

 

نام و نام خانوادگی: نجمه عبدالهی

سمت : کارشناس امور دانشجویی و صندوق رفاه- کارشناس تربیت بدنی

تلفن تماس: 5262   نام و نام خانوادگی: فرشته اخلاصی

سمت : کارشتاس امور فرهنگی - کارشناس خوابگاه 

تلفن تماس: 5263


   نام و نام خانوادگی: مصطفی محرابی زاده

سمت : کارشناس امور دانشجویی و تغذیه 

تلفن تماس: 5263


   نام و نام خانوادگی: محمد موهبتی

سمت : کارشتاس برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی - 

تلفن تماس: 5268


   نام و نام خانوادگی: حمزه سبحانی فر

سمت : کارپرداز امور دانشجویی

تلفن تماس: 5267

  
  نام و نام خانوادگی: فاطمه مولوی

سمت : کارشناس بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی

تلفن تماس: 5266