وام شهریه دانشجویان شبانه

قابل توجه دانشجويان دوره نوبت دوم(شبانه)متقاضي وام شهریه

دانشجويان مقطع كارشناسي كه در نیمسال دوم 95-94 متقاضي وام شهریه مي باشند با تكميل فرم درخواست وام از روز دوشنبه 94/11/19  پس از تکمیل به اداره تسهیلات رفاهی ارائه نمایید.

جهت دریافت فرم درخواست وام شبانه اینجا کلیک نمایید.

نكات قابل توجه :

1.مشخصات تحصيلي مندرج در فرم  درخواست بايستي توسط امور آموزشي دانشكده مربوط تأئيد و ممهور گردد .

2. سپردن تعهد نامه محضري نزد يكي از دفترخانه هاي رسمي ثبت اسناد ، براي بهره مندي از تسهيلات مزبور الزامي است .

3.دانشجوياني كه تاكنون نسبت به سپردن تعهد نامه محضري اقدام ننموده و متقاضي وام مي باشند حداكثر تا پايان وقت اداري روز 94/12/10 تعهد نامه مورد نظر را به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند .

4.  به درخواست هاي فاقد تعهدنامه محضري ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5.دانشجوياني كه قبلاً اقدام به سپردن تعهد نموده و تعهد نامه خود را به اداره رفاه دانشجویان ارائه نموده اند نيازي به سپردن تعهدنامه جديد ندارد .

6.مهلت تعيين شده قابل تمديد نمي باشد .

7.بخش مربوط به شماره حساب توسط امور دانشجويي تكميل مي شود .

8. فرم هايي كه اطلاعات مندرج در آن ناقص يا نا خوانا باشد بررسي نخواهد شد .( وام تعلق نمي گيرد)

 

نكات مهم :

*قبول درخواست وام دليل استحقاق قطعي دانشجويان براي دريافت وام نبوده و مراتب منوط به احراز شرايط لازم و  تأمين اعتبار مورد نياز از سوي مراجع ذيربط مي باشد .

** هرگونه تغییر در نحوه تخصیص یا شیوه توزیع وام بر اساس سیاست های جدید و اعلام نشده صندوق رفاه دانشجویان محتمل می باشد. در این صورت مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

 

اداره تسهیلات رفاهی

 

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.