دومین کنفرانس بین المللی

با توجه به برگزاري دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز در دانشگاه اصفهان در تاریخ هاي  10 و 11  اردیبهشت ماه سال 1398 ، خواهشمند است مقاله هاي کاربردي تهیه شده دانشگاه در حوزه محورهاي همایش شامل: 1 تجربیات ملی و بین المللی - 2 انرژي هاي تجدید پذیر - 3 مدیریت آب و پساب - 4 یت مصرف انرژيمدیر - 5- مدیریت پسماند 6 حمل و نقل سبز - 7 فناوري اطلاعات و ارتباطات سبز - 8 طراحی پردیس هاي دانشگاهی پایدار - که در قالب فرمت مصوب تهیه شده اند (http://greenuniversity.ui.ac.ir/fa/files.php )را از طریق سایت همایش و حداکثر تا تاریخ 15 / 12 / 1397 ارسال فرمایید.