دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی "انجمن ایرانی تحقیق در عملیات" 

www.icors2019.ir