دومین جشنواره ملی زن و علم

 

بانوان گرامی:

نظر به ضـرورت تجلیل و تکریم از تلاش هاي بانوان نخبه و فعال دانشـگاهی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با همکاري معـاونت رئیس جمهوري در امور زنـان و خـانواده و سـایر نهادهاي معتبر علمی کشور در نظر دارد «دومین جشـنواره ملی زن و علم(نکوداشت زنـده یاد دکتر مریممیرزاخانی)» در اسفندماه سال جاري همزمان با ایام هفته بزرگداشت مقام زن برگزار نماید.

جهت اطلاع از نحوه برگزاری جشنواره فایل های مربوطه را دانلود نمایید.

1- فایل فراخوان

2-فایل شیوه نامه