راه اندازی سامانه ساتع وزارت علوم

راه اندازی سامانه ساتع  توسط وزارت علوم جهت تعیین اولویت های پژوهشی  . متن نامه ارسالی