اساتید

  

 

 

اساتید مدعو  گروه مهندسی کامپیوتر  

 

                   دکتر سید جلال موسوی راد                                  دکتری مهندسی کامپیوتر                
 مرضیه خیرآبادی  کارشناسی ارشد کامپیوتر
 مهشید نجفی   کارشناسی ارشد کامپیوتر