فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان در نظر دارد براساس مصوبه 07/11/1397 شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مطابق با آیین نامه شماره 77948/21 مورخ 05/05/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري و ابلاغیه شماره وزارت آموزشی محترم معاون 1397/09/15 مورخ 2/227541 و 1396/12/16 مورخ 2/299574 علوم، تحقیقات و فنآوري از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دورههاي روزانه و شبانه) با شرایط خاص براي نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 در دوره روزانه کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نماید.

لینک اطلاعیه 

https://talents.guilan.ac.ir