آیین نامه و فرم های پژوهش

 

 

آیین نامه‌ها
    آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی
    آیین‌نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
    آیین‌نامه تأسیس و راه اندازی پارک‌های علم و فناوری
    آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور
    آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت‌ واحدهای پژوهشی
فرم های اعضای هیات علمی     دستورالعمل شرکت در کنفرانس هاي علمي داخلي و خارجي  (1)
    فرم درخواست و پرداخت اعتبار پژوهانه
    فرم قرارداد داخلی 
    قرارداد تحقیق با عضو هیات علمی ویژه طرح های ساخت دستگاه
    فرآيند شرکت در کنفرانس هاي علمي داخلي و خارجي 
    فرم درخواست و تصويب شرکت در کنفرانس هاي علمي داخل 
    فرم درخواست هزينه و گزارش شرکت در کنفرانس هاي علمي
قوانین     اساسنامه بنياد ملّي نخبگان کشور
    راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر
    قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات