تماس با رییس

 

جهت ملاقات حضوری با ریاست محترم دانشگاه (با هماهنگی وقت قبلی) مطابق جدول ذیل مراجعه فرمایید: 

 

 

     

 روزهای دوشنبه   

                

        ساعت 10 الی 11      

      

 

جهت ارسال پیامک به ریاست محترم دانشگاه از شماره ذیل استفاده نمایید. 

 

 

50005158310205