دفتر ریاست

 

 

 

   نام و نام خانوادگی :  مریم کلاته

   سمت: مسئول دفتر ریاست

   شماره داخلی: 5201

 
     
     
    نام و نام خانوادگی :  امیر کریم آبادی

   سمت: کارشناس دبیر خانه و روابط عمومی                                                     

   شماره داخلی: 5207، 5203