اعضاء کمیسیون دائمی

 

 

 

 ردیف  اعضاء حقوقی  سمت اجرایی
 1  مهندس حسن شفیعی   نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در هیأت امنا
 2   دکتر ابوالقاسم امیر احمدی   ریاست محترم دانشگاه فناوری های نوین سبزوار  
 3 دکتر علی اصغر مولوی  ریاست محترم دانشگاه حکیم سبزواری
 4 دکتر علی اکبر رجبی  رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا
 5 دکتر شهاب کسکه معاون محترم مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت های ممیزه وزارت متبوع

 

 

ردیف                                                   اعضاء                                                     
1 دکتر غلامرضا ظریفیان
2 مهندس فرهاد بهرامی
3 دکتر علیرضا حمیدیان