مصوبات هیأت امنا

 

مصوبات هیأت امنا:

 

 

 صورت جلسه هشتمین نشست عادی هیات امنا از دور اول هیات امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری(10 شهریور 1397)

 

صورت جلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (27 شهریور 1396)

 

صورت جلسه ششمین نشست عادی هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (23 شهریور 1395)

 

صورت جلسه پنجمین نشست عادی هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (11 آبان 1394)

 

صورت جلسه چهارمین نشست عادی هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (2 خرداد 1394)

 

صورت جلسه سومین نشست عادی هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (7 بهمن 1393)

 

صورت جلسه دومین نشست عادی هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (30 شهریور 1393)

 

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (13 خرداد 1393)

 

صورت جلسه اولین نشست عادی هیأت امنا از دور اول هیأت امنای دانشگاه های فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری (8 اسفند 1392)

 

 

 

 

 

مصوبات کمیسیون دائمی:

 

صورت جلسه ششمین نشست کمیسیون دائمی از دور اول دانشگاه های فناوری نوین سبزوار و حکیم سبزواری(16 مهر 1394)

 

صورت جلسه پنجمین نشست کمیسیون دائمی از دور اول دانشگاه های فناوری نوین سبزوار و حکیم سبزواری(9 اردیبهشت 1394)

 

صورت جلسه چهارمین نشست کمیسیون دائمی از دور اول دانشگاه های فناوری نوین سبزوار و حکیم سبزواری(16 دی  1393)

 

صورت جلسه سومین نشست کمیسیون دائمی از دور اول دانشگاه های فناوری نوین سبزوار و حکیم سبزواری(17 تیر 1393)

 

صورت جلسه دومین نشست کمیسیون دائمی از دور اول دانشگاه های فناوری نوین سبزوار و حکیم سبزواری(8 خرداد 1393)

 

 

 

 

 

 

 

 

  آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن 

        کدپستی: 9615918339             صندوق پستی: 679                   تلفن :  44200980 - 051          فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com                                                           تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.