قابل توجه دانشجويان متقاضي وام تحصيلي نیمسال اول 99-98

دسته: اطلاعیه
تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 03 مهر 1398 11:54

 

 

قابل توجه دانشجويان روزانه متقاضي وام تحصيلي

 

دانشجويان مقطع كارشناسي كه در نیمسال اول 99-98 متقاضي وام تحصيلي مي باشند با  تكميل فرم  در خواست وام از روز دوشنبه 98/07/15 به تسهیلات رفاهی مراجعه نمايند.

آخرين مهلت مراجعه (تكميل و ارائه فرم درخواست ) 98/08/15

دریافت فرم درخواست وام روزانه

نكات مهم :

  1. به دانشجويان فاقد تعهد نامه محضري هيچگونه وامي تعلق نمي گيرد .
  2. دانشجوياني كه تاكنون نسبت به سپردن تعهد نامه محضري اقدام ننموده و متقاضي وام مي باشند بایستی حداكثر تا پايان وقت اداري روز98/08/15 تعهد نامه مورد نظر را به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند .
  3. درج حساب بانكي متقاضيان ( تجارت ) در فرم درخواست و در محل مورد نظر الزامی است .
  4. اداره رفاه دانشجويان از پذيرش درخواست هايي كه بعد از تاريخ تعيين شده ارائه گردد معذور است .
  5. فرم هايي كه اطلاعات مندرج در آن ناقص و يا ناخوانا باشد بررسي نخواهد شد(وام تعلق نمي گيرد)

نکات مهم:

 

 

قابل توجه دانشجويان دوره نوبت دوم(شبانه)متقاضي وام شهریه

 

دانشجويان مقطع كارشناسي كه در نیمسال اول 99-98 متقاضي وام شهریه مي باشند با تكميل فرم درخواست وام از روز دوشنبه 98/08/15 پس از تکمیل به اداره تسهیلات رفاهی ارائه نمایید.

دریافت فرم درخواست وام شبانه.

نكات قابل توجه :

1.مشخصات تحصيلي مندرج در فرم  درخواست بايستي توسط امور آموزشي دانشكده مربوط تأئيد و ممهور گردد .

2. سپردن تعهد نامه محضري نزد يكي از دفترخانه هاي رسمي ثبت اسناد ، براي بهره مندي از تسهيلات مزبور الزامي است .

3.دانشجوياني كه تاكنون نسبت به سپردن تعهد نامه محضري اقدام ننموده و متقاضي وام مي باشند حداكثر تا پايان وقت اداري روز 98/08/15 تعهد نامه مورد نظر را به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند .

4.  به درخواست هاي فاقد تعهدنامه محضري ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5.دانشجوياني كه قبلاً اقدام به سپردن تعهد نموده و تعهد نامه خود را به اداره رفاه دانشجویان ارائه نموده اند نيازي به سپردن تعهدنامه جديد ندارد .

6.مهلت تعيين شده قابل تمديد نمي باشد .

7.بخش مربوط به شماره حساب توسط امور دانشجويي تكميل مي شود .

8. فرم هايي كه اطلاعات مندرج در آن ناقص يا نا خوانا باشد بررسي نخواهد شد .( وام تعلق نمي گيرد.)

 

نكات مهم :

*قبول درخواست وام دليل استحقاق قطعي دانشجويان براي دريافت وام نبوده و مراتب منوط به احراز شرايط لازم و  تأمين اعتبار مورد نياز از سوي مراجع ذيربط مي باشد .

** هرگونه تغییر در نحوه تخصیص یا شیوه توزیع وام بر اساس سیاست های جدید و اعلام نشده صندوق رفاه دانشجویان محتمل می باشد. در این صورت مراتب اطلاع رسانی خواهد شد .

اداره تسهیلات رفاهی