مناقصه پیمانکاری خدمات عمومی و اداری

دسته: اطلاعیه
تاریخ ایجاد در دوشنبه, 25 شهریور 1398 11:50

 

مناقصه پیمانکاری خدمات عمومی و اداری دانشگاه فناوری های نوین

 

 

متقاضیان محترم می توانند اسناد مناقصه را تا پایان وقت اداری مورخ   6/ 7 /98  تکمیل و پس از لاک و مهر نمودن پاکات جهت شرکت در

 

مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه تحویل نمایند.

 

  دفترچه شرح وظایف 

  شرایط شرکت در مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی

  فرم قراردادواگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی