شماره حساب های دانشگاه

 

 شهریه آموزشی :

 

• شماره حساب 2177201709005 نزد بانک ملی به نام در امد اختصاصی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

 

هزینه خوابگاه ها :

 

 • شماره حساب 5458222721نزد بانک تجارت به نام دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

 

 • شماره شبای حساب جهت تسهیل در پرداخت از طریق کلیه بانکها IR040580210301000623796001

 

 هزینه ژتون :

  

• شماره حساب ........................ نزد بانک ملی به نام در امد اختصاصی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار