فرم ها و آیین نامه های هیات علمی                                      نسخه pdf    نسخه word     تاریخ به روز رسانی     
 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی    94/12/20
 آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی وظیفه     94/12/20
 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی    94/12/20
 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی  

 94/12/20
فرم صورتجلسه احتساب سنوات خدمت    95/01/16
فرم ارتقای اعضای هیات علمی    95/01/16
فرم ترفیع سنواتی    95/01/16
فرم خلاصه امتیازات ارتقاء    95/01/16
فرم احتساب امتیازات متقاضيان  تبدیل وضعیت استخدامي از كارشناس رسمي  به هيات علمي رسمي - آزمايشي    95/01/16
فرم احتساب امتیازات متقاضيان  تبدیل وضعیت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي                 95/01/16

  

فرم ها و آیین نامه های دانشجو                                                             نسخه pdf نسخه word تاریخ به روز رسانی
آیین نامه آموزشی (جدید)        
آیین نامه آموزشی       94/12/10
 آیین نامه امتحانات   94/12/10
آیین نامه میهمانی   94/12/10
آیین نامه تغییر رشته   94/12/10
آیین نامه مرخصی   94/12/10
فرم تطبیق واحد   94/12/10
فرم اعتراض نمره   94/12/10
فرم حذف پزشکی   94/12/10
فرم حذف تک درس   94/12/10
فرم تقاضانامه بررسی مسائل آموزشی دانشجو    94/12/10
فرم تقاضای انصراف از تحصیل   94/12/10
فرم مهمانی   94/12/10
فرم انتقالی توام با رشته   94/12/10

 

 

.

                                         

  آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

 تلفن:44200751 -051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.edu @gmail.com  

        تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.