شورای آموزشی

 

 

 

 

اعضا ی شورا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
دکتر ارفعی مقدم مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
دکتر کمالی رئیس دانشکده مهندسی
دکتر برزویی مدیر گروه و عضو هیات علمی
دکتر دولت آبادی عضو هیات علمی
مهندس روح اله مهری عضو هیات علمی 
 خانم علی آبادی کارشناس خدمات آموزشی

 

 

 

 

                                         

  آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

 تلفن:44200751 -051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.edu @gmail.com  

        تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.