کارگاه های اداره آموزش

 

 

ردیف عنوان کارگاه نام و نام خانوادگی مدرس
1 آموزش سامانه آموزشی ویژه کارکنان حوزه معاونت  خانم مهندس دشتی
2 رفتار سازمانی ویژه کارکنان  دکتر نودهی
3 رفتار سازمانی ویژه اساتید  دکتر رمضانی

 

 

ردیف عنوان جلسه
1 هم اندیشی با اساتید