همکاران

 

 

 

                                                         

                            کارشناسان آموزش                           

                                               

 

بنت الهدی علی آبادی                                                    

 

 

اعظم عاشورنیا

 

 

 زهره صدقی

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

                                         

  آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

 تلفن:44200751 -051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.edu @gmail.com  

        تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.