این برنامه، فیزیک کلاسیک و مدرن، شیمی و ریاضیات را با کاربردهاي مهندسی درهم می­ آمیزد. توانمندي اصلی این برنامه انعطاف پذیري آن است. پایۀ قوي در فیزیک و ریاضیات و انتخاب درس­هاي اختیاري مهندسی، دانشجو را براي حل مسائل کاربردي آماده می کند. چون برنامه بر علوم و ریاضیات تأکید دارد دانشجویان به خوبی آماده می شوند تا درس هاي کارشناسی ارشد را، در زمینه هاي مهندسی یا فیزیک، دنبال نمایند.

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.