حوزه اي چند وجهی است که نیازمند همراهی اصول فیزیک، شیمی و زیست شناسی، با تجزیه و تحلیل مهندسی، براي محافظت محیط زیست و ترمیم آن است. رشتۀ علوم مهندسی زیست محیطی درس­هایی از گروه­هاي آموزشی گوناگون را ترکیب می­کند تا برنامه اي با شالوده­اي قوي در علوم و مهندسی، ایجاد نماید. با وجودي که گرایش مهندسی محیط زیست در رشتۀ مهندسی عمران نیز وجود دارد، برنامۀ علوم مهندسی پایه­ اي وسیع­تر از آنچه در مهندسی عمران وجود دارد، ایجاد می کند. این گرایش هم چنین دانشجویان را براي کار یا تحصیل در دوره هاي کارشناسی ارشد در شاخه هاي مرتبط با مهندسی محیط زیست، آماده می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.