همکاران

 

 

نام ونام خانوداگی  : آقای محمد خیرآبادی

مدرك تحصيلي: ارشد شیمی-ارشد علوم استراتژیک

پست الکترونیکی:   ……

 

 

نام ونام خانوداگی  : آقای احمد طیبی نژاد

مدرك تحصيلي : ارشد مدیریت بازرگانی

پست الکترونیکی:   ……

 

 

نام ونام خانوداگی  : آقای حمید رضا عزت پور

مدرك تحصيلي : دکتری مواد(مکانیک)

پست الکترونیکی:   ……

 

 

نام ونام خانوداگی  : آقای هادی برزویی

مدرك تحصيلي : دکتری فیزیک(اپتیک)

پست الکترونیکی:   ……

 

 

نام ونام خانوداگی  :

مدرك تحصيلي :

پست الکترونیکی:   ……

 

 

نام ونام خانوداگی  :

مدرك تحصيلي : 

پست الکترونیکی:   ……

 

نام ونام خانوداگی  : .....

مدرك تحصيلي : ........

پست الکترونیکی:   ……

 

نام ونام خانوداگی  : .....

مدرك تحصيلي : ........

پست الکترونیکی:   ……