معرفی معاون

  

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد سلمانی مقدم 
سمت : معاون توسعه و مدیریت منابع

 تلفن : 5242

 

شرح وظایف:
 

-همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوطه و واحدهای ستادی دانشگاه

-رسیدگی به هدفهای اجرائی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف و پیشنهادی -اصلاحی در این زمینه با ریاست دانشگاه .

-اجرای فعالیتها و برنامه های اداری و مالی و گزارشهای لازم به ریاست دانشگاه و مراقبت در رعایت مقررات مالی و اداری.

-نظارت و اداره امور استخدامی دانشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه (استخدام – ترفیع – بازنشستگی)

-نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای ذیربط جهت تصویب.

-وصول دریافت درآمدهای مردمی در چارچوب مقررات.

-نظارت بر خرید کلیه لوازم مصرفی دانشگاه .

-نظارت  بر کلیه دریافت و پرداختهای دانشگاه .

-ایجاد هماهنگی بین واحدهای دانشگاه .

-شرکت در شوراها و کمیسیونها – جلسات مختلف و اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی و ایجاد هماهنگی

-در سطوح مختلف اداری و مالی و حفظ مصالح دانشگاه .

-تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات.

-برنامه ریزی و انجام آموزش قبل  وضمن خدمت کارکنان .

-تهیه و تدارک کلیه مایجتاج دانشگاه.

-شرکت در جلسات شورای دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات لازم.

-نظارت بر کلیه امور خدماتی دانشگاه .

-نظارت برحسن اجرای برنامه های تعیین شده.

-پیشنهاد نصب و عزل مدیران واحدها و سرپرستان تابعه ریاست دانشگاه .

-تنظیم دستور جلسات شوراهای تخصصی اداری و مالی

نظارت برامور مربوط به رفاه کارکنان و مهد کودک-

سیاست گذاری لازم جهت رفع تنگناهای مالی دانشگاه-

نظارت بر مصرف اعتبارات طبق بودجه مصوب-

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.