وظایف مدیر طرح و برنامه

 

-  انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری ، پشتیبانی و حقوقی

-  همکاری با مدیران و روسای واحدهادر امر تهیه و تنظیم بودجه .

- جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحد های مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد .

-  تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .

-  ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها (در صورت نیاز )و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها .

- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .

-  ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه .

-  نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانمشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .

- بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .

- همکاری با معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه .

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروهاو عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه .

- بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه به برنامه توسعه دانشگاه .

- انجام بررسی های سازمانی و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی .

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .

-  برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .

- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی )و تهیه و تنظیمپستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

-برقراری ارتباط با کارشناسان وزلرت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه .

-  تهیه وتنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدهاپس از تصویب توسط هیات امناء .

-  بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .

-مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور 

-  مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .

- تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل .

- شرکت فعال در شوراها ،کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

-  برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در موردتامین اعتبار عمرانی مورد نیاز .

-  همکاری با معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرار داد با شرکتهای مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی .

-  تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی .

- نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه .

- بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی .

-  اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه .

- برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی .

- نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد های مختلف دانشگاه .

-  پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برایس تصویب در بودجه سالانه کشور .

- تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه .

- جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه .

-بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحد های دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها ،امکانات و اعتبارات مصوب بر اساس بخشنامه ها و دستور العملها ی مصوب وپیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی .

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.