مدیر طرح و برنامه

 

نام و نام خانوادگی: احمد معصومی کارشناسی  مدیریت برنامه ریزی آموزشی 

سمت : مدیر طرح و برنامه 

شماره داخلی : 5251

 

سوابق کاری : 

-اداره کارپردازی دانشگاه حکیم سبزواری

- عامل مالی / ذیحسابی امور دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

- کارشناس مسئول تنظیم حساب ها و عامل مالی دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری

- رئیس اداره تنظیم حساب ها دانشگاه حکیم سبزواری 

- عامل ذیحسابی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری

- مدیر مالی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار