معرفی مدیر امور مالی

 

 

نام و نام خانوادگی :  
سمت : مدیر امور مالی

 تلفن : 5241

 

- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات .

- دریافت و وصول در آمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه .

- تهیه وتنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف در یافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ،نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.

-رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .

- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه .

- نگهداری و تنظیم اسناد مالی .

- رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی .

- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .

- اعمال نظارت درحفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها .

- تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی .

-تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها .

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.