معاونت توسعه و مدیریت منابع

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، مسئول تأمین و توسعه منابع انسانی ، فیزیکی ، مالی و ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی از واحدهای آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی و درمانی دانشگاه در راستای تحقق اهداف دانشگاه می باشد